Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

ZAWI – PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego pośrednictwem.

 

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Konto użytkownika - nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana w niniejszym regulaminie
 4. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 5. Punkt odbioru – miejsce, w którym Kupujący może osobiście odebrać zakupione w Sklepie towary mieszczące się w Gnieźnie przy ul. Kwiatowej 4.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Sprzedawcę pod adresem pracowniazawi.pl, w którym Sprzedawca sprzedaje m.in. Produkty na zamówienie;
 8. Sprzedawca – Paulina Cabanek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIURO RACHUNKOWE I PRACOWNIA ARTYSTYCZNA ZAAAWI.PL PAULINA CABANEK, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 7842431951, nr REGON 301429291, ul. Dzieci Wrzesińskich 26A, 62-200 Gniezno.
 9. Produkty na zamówienie - produkty wyprodukowane według specyfikacji Kupującego lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: ZAWI – PRACOWNIA ARTYSTYCZNA,
  Dzieci Wrzesińskich 26A, 62-200 Gniezno.
 2. Adres e-mail: kontakt@pracowniazawi.pl
 3. Numer telefonu: + 48 577 11 40 47

 

§ 3 Złożenie zamówienia

 1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka, a także określić jego ilość jeśli Kupujący zamierza kupić więcej niż jedną sztukę danego towaru. W przypadku, gdy ma to zastosowanie, należy wskazać parametry zamówienia takie jak kolor czy wzór.
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści zamówienia, w tym jego ceny, i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych Regulaminem.
 4. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, w tym podczas składania zamówienia, ale nie jest to konieczne dla składania zamówień.

§ 4 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie, w tym w opisie produktów, są całkowitymi cenami za towar, należnymi Sprzedawcy od Kupującego.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia, z którymi Kupujący może się zapoznać przed zawarciem umowy sprzedaży.

§ 5 Płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić:
  1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy 05 1020 4115 0000 9502 0179 6762
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej PayU.
 2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. W przypadku większości Produktów na zamówienie w ich opisie znajduje się załącznik dotyczący specyfikacji zamówienia, który Kupujący po złożeniu zamówienia powinien wypełnić i wysłać do Sprzedawcy na adres: kontakt@pracowniazawi.pl. Załącznik pozwoli Sprzedawcy na przygotowanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją Kupującego. W przypadku gdy załącznik nie znajduje się w opisie produktu, a dla zrealizowania zamówienia Sprzedawca potrzebuje więcej informacji od Kupującego – Sprzedawca ustali je z Kupującym drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 2. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w Punkcie odbioru (ul. Kwiatowa 4, Gniezno) po ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedawcą co nastąpi po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przygotowaniu zamówienia do odbioru.
 4. Na termin realizacji zamówienia składa się: wskazany w opisie produktu czas potrzebny na jego wysłanie przez Sprzedawcę oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru do Kupującego wynoszący w przypadku dostarczenia towaru przez Pocztę Polską lub firmę kurierską 3 Dni robocze.
 5. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 7.
 6. W przypadku gdy na zamówienie składa się kilka produktów termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar, a w przypadku Produktów na zamówienie , dodatkowo, po zaakceptowaniu projektu produktu przesłanego Kupującemu przez Sprzedawcę, przygotowanego według specyfikacji Kupującego.
 8. W przypadku gdy Kupujący jako sposób dostawy towaru wybrał odbiór osobisty termin wysłania towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w Punkcie odbioru.
 9. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 2. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres jego siedziby wskazany w § 2 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi, w razie potrzeby, Kupujący jest obowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, numer zamówienia, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 6. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e‑mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

          1.1 co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

          1.2 co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

          1.3 Prowadzonej przez Komisję Europejską internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. W przypadku spraw ponadgranicznych w ramach Unii Europejskiej bezpłatnej pomocy Konsumentom udzielają również Europejskie Centra Konsumenckie, które informują Konsumentów o ich prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z ponadgranicznymi transakcjami. Wykaz Centrów znajduje się pod adresem:
  http://www.konsument.gov.pl/pl/eck-w-europie.html

 

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych Sprzedawcy w związku ze Sklepem jest Sprzedawca.
 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.
 3. Podmiot, którego dane są przetwarzane przez Sprzedawcę ma prawo wglądu do treści dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 

§ 12 Wymogi techniczne

 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

 

§ 13 Konto użytkownika

 1. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, jednak nie jest to konieczne do składania zamówień
 2. Konto użytkownika pozwala Kupującemu m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także samodzielną edycję swoich danych.
 3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie, w tym podczas składania zamówienia w Sklepie.
 4. Z momentem rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres email: kontakt@pracowniazawi.pl  swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:
  1. dostosowaniem Sklepu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu;
  2. poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
  3. zmianą funkcjonalności usług;
  4. zwiększeniem konkurencyjności Sklepu,

z tym zastrzeżeniem, że zmiana regulaminu, nie będzie miała wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, które będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w dniu zawarcia takiej umowy.

 1. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Kupującego przypisany do jego Konta użytkownika.
 2. W przypadku gdy Kupujący nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 3. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Kupujący powinien wysłać informację o tym na adres email: kontakt@pracowniazawi.pl - co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Konto użytkownika, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 4. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 5. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy,  z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–   ZAWI – PRACOWNIA ARTYSTYCZNA, ul. Dzieci Wrzesińskich 26A, 62-200 Gniezno e-mail: kontakt@pracowniazawi.pl.

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data

(*) Niepotrzebne skreślić.